previous.jpg (1278 bytes)

Sam - 30"X 20"

sam.JPG (14438 bytes)