previous.jpg (1278 bytes)

Tuscany Landscape - 60" X 32"
starner.jpg (46482 bytes)